´╗´┐ŻKVKK Politikas─▒ | KAPPA┬« T├╝rkiye

├ťr├╝n Ara

Arama Sonucu:

KVKK Politikas─▒

Giri┼č

 

Ki┼čisel verilerin korunmas─▒, temel bir insan hakk─▒ olmas─▒ sebebiyle Ask Spor Tekstil Ve Ticaret Anonim ┼×irketi’nin (“Ask” veya “┼×irket”) en önemli öncelikleri aras─▒ndad─▒r. ┼×irket ki┼čisel verilerin korunmas─▒ hakk─▒n─▒ güvence alt─▒nda tutabilmek ad─▒na, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. ─░┼čbu  Ask Spor Tekstil Ve Ticaret Anonim ┼×irketi Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ ve ─░┼členmesi Politikas─▒ (“Politika”) çerçevesinde ┼×irketimiz taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen ki┼čisel veri i┼čleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve ┼×irketimizin veri i┼čleme faaliyetlerinin 6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bak─▒m─▒ndan benimsenen temel prensipler aç─▒klanmakta ve böylelikle ┼×irketimiz, ilgili ki┼čileri bilgilendirerek gerekli ┼čeffafl─▒─č─▒ sa─člamaktad─▒r. Bu kapsamdaki sorumlulu─čumuzun tam bilinci ile ki┼čisel verileriniz i┼čbu Politika kapsam─▒nda i┼členmekte ve korunmaktad─▒r. ┼×irket Ki┼čisel Verilerin ─░┼členmesi ve Korunmas─▒ Politikas─▒ (“Politika”), ki┼čisel verilere ili┼čkin mevzuat çerçevesinde ki┼čisel verilerin i┼členmesinin disiplin alt─▒na al─▒nmas─▒ ve Anayasa’da öngörülen ba┼čta özel hayat─▒n gizlili─či olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmas─▒ amaçlanarak haz─▒rlanm─▒┼čt─▒r.

 

Kapsam ve Amaç

 

Politika, ┼×irket taraf─▒ndan otomatik olan veya herhangi biar veri kay─▒t sisteminin parças─▒ olmak kayd─▒yla otomatik olmayan yollarla ki┼čisel verileri i┼členen gerçek ki┼čilere yöneliktir. ─░┼čbu Politika kapsam─▒nda ┼×irket taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen ki┼čisel verileri i┼čleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkelere ve toplanan ki┼čisel veriler ve bu verilerin nas─▒l kulland─▒─č─▒ aç─▒klanmaktad─▒r. ─░┼čbu Politika da ayr─▒ca, verilerinizi ne ┼čekilde toplayaca─č─▒m─▒z ve kullanaca─č─▒m─▒z ile ilgili olarak yapabilece─činiz seçimlere de de─činilmektedir. Ancak hali haz─▒rdaki i┼čleme faaliyetlerinin d─▒┼č─▒nda ┼×irket taraf─▒ndan veri i┼čleme yap─▒lmas─▒/yap─▒lacak olmas─▒ halinde harici bir ayd─▒nlatma metni dahilinde, i┼čbu politikada belirtilen temel ilke ve prensiplere uyulmak kayd─▒yla i┼čleme faaliyeti yürütülmesi ve ayd─▒nlatma yap─▒lmas─▒ mümkündür. Bu durumda yap─▒lan ayd─▒nlatma i┼čbu Politika’n─▒n ayr─▒lmaz bir parças─▒n─▒ te┼čkil edecek olup, ─░┼čbu Politika da yer almad─▒─č─▒ iddia edilemeyecektir. Nitekim Ayd─▒nlatma Yükümlülü─čünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakk─▒nda Tebli─č’in 5. maddesi kapsam─▒nda ayd─▒nlatman─▒n sözlü, yaz─▒l─▒, ses kayd─▒, ça─čr─▒ merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullan─▒lmak suretiyle yap─▒lmas─▒ mümkündür.

 

Yürürlük, Yay─▒n ve De─či┼čiklik

 

─░┼čbu Politika’n─▒n yürürlük tarihi 15.01.2022’dir. Ask Spor Tekstil Ve Tic. A.┼×.  organizasyonel veya Kanundan kaynakl─▒ nedenlerle i┼čbu Politika’da  zaman zaman de─či┼čiklikler ve güncellemeler yapabilir. ─░┼čbu Politika’da   yap─▒lan de─či┼čiklere a┼ča─č─▒da bulunan linkten  ula┼čabilirsiniz.

 

─░┼čbu Politika, Ask’─▒n internet sitesinde yay─▒nlan─▒r.

 

De─či┼čiklik 1               : Evrakta henüz de─či┼čiklik yap─▒lmam─▒┼čt─▒r.

             

 

 

 

 

─░┼čledi─čimiz Ki┼čisel Verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Mü┼čteri/Üye

Kimlik Ad, Soyad, Do─čum Tarihi (Yaln─▒zca üyelerden al─▒n─▒r),

Ödeme ve Fatura Bilgileri

─░leti┼čim Cep Telefon No. Bilgisi, -E Posta Adres Bilgisi

IP Adresi Bilgisi

Al─▒┼čveri┼č Geçmi┼č Bilgileri

Çerez Kay─▒tlar─▒

Kampanya Çal─▒┼čmas─▒yla Elde Edilen Veriler

┼×ikâyet, Talep, ─░leti┼čim Formalar─▒na ─░li┼čkin Verileri

Sipari┼č formlar─▒, Mü┼čteri bilgi formlar─▒, ─░ade formlar─▒

 

 

 

 

 

 

─░nternet Sitesi Ziyaretçi

IP Adresi Bilgisi

─░nternet Servis Sa─člay─▒c─▒n─▒z

Taray─▒c─▒ Tipiniz, Kulland─▒─č─▒n─▒z Taray─▒c─▒ Türü ve Versiyonu

Etki Alan─▒ Ad─▒n─▒z

Sizi Bize Yönlendiren Web Sitesi Bilgisi

Açmak ─░stedi─činiz Web Sayfalar─▒, Bunlar─▒ Açt─▒─č─▒n─▒z Saat ve Tarih, Giri┼č Ve Ç─▒k─▒┼č Noktalar─▒

Web Sitelerimizi Kullanma ┼×ekliniz Hakk─▒ndaki Veriler: Görüntüledi─činiz Web Sayfalar─▒na, T─▒klad─▒─č─▒n─▒z Reklam Bantlar─▒na (Banner) ve Köprü Ba─člat─▒lar─▒na (Hyperlink) ─░li┼čkin Ayr─▒nt─▒lar

Al─▒┼čveri┼č Geçmi┼č Bilgileri

Çerez Kay─▒tlar─▒

 

 

 

 

Ba┼čvurucu ─░lgili Ki┼či

 

Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.,

┼×irketimizle Olan ─░li┼čkinize Dair Bilgileriniz

─░leti┼čim Adres, Cep Telefon No. Bilgisi, -E Posta Adresi Bilgisi

Ba┼čvurunuza Ekledi─činiz Taraf─▒n─▒za Ait Ki┼čisel Veri ─░çeren Belgeler

 

 

 

Verilerinizi ─░┼čleme Nedenlerimiz

 

Ki┼čisel verileriniz, ┼čirketimiz taraf─▒ndan sa─članan ürün ve hizmetlerin taraf─▒n─▒za sunulabilmesini temin için ┼čirket içerisinde gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, siz mü┼čterilerimize tüketim ve al─▒m motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çal─▒┼čmalar─▒n ilgili i┼č birimi ve i┼č ortaklar─▒ ile yap─▒lmas─▒, insan kayna─č─▒ yönetiminin ┼×irketimiz taraf─▒ndan sa─članarak gerçek ki┼čilerin haklar─▒n─▒n temini, ┼×irketimiz taraf─▒ndan ticari kararlar─▒n verilmesi, uygulanmas─▒ ve gerçekle┼čtirilmesi konusunda gerekli ad─▒mlar─▒n at─▒lmas─▒, i┼č ili┼čkisi kurdu─čumuz gerçek ki┼čilerin ve ┼×irketimizin bu ili┼čkilerden kaynakl─▒ hukuki emniyetinin sa─članmas─▒ ve bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak kayd─▒yla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyar─▒nca i┼členmektedir.

Ki┼čisel Verileriniz, Veri Sorumlusu s─▒fat─▒yla ┼×─░RKET taraf─▒ndan, a┼ča─č─▒daki hallerde ayr─▒ca bir aç─▒k r─▒zan─▒z aranmaks─▒z─▒n i┼členebilecektir:

a) Kanunlarda aç─▒kça öngörülmesi;

b) Fiili imkâns─▒zl─▒k nedeniyle r─▒zas─▒n─▒ aç─▒klayamayacak durumda bulunan veya r─▒zas─▒na hukuki geçerlilik tan─▒nmayan ki┼činin kendisinin ya da bir ba┼čkas─▒n─▒n hayat─▒ veya beden bütünlü─čünün korunmas─▒ için zorunlu olmas─▒.

c) Sözle┼čmenin ifas─▒yla do─črudan do─čruya ilgili olmas─▒ kayd─▒yla, sözle┼čmenin taraflar─▒na ait ki┼čisel verilerin i┼členmesinin gerekli olmas─▒.

ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olmas─▒;

d) ─░lgili ki┼činin kendisi taraf─▒ndan alenile┼čtirilmi┼č olmas─▒.

e) Bir hakk─▒n tesisi, kullan─▒lmas─▒ veya korunmas─▒ için veri i┼člemenin zorunlu olmas─▒

f) ─░lgili ki┼činin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayd─▒yla, veri sorumlusunun me┼čru menfaatleri için veri i┼členmesinin zorunlu olmas─▒, ┼čartlar─▒ndan herhangi birisine dayanarak, a┼ča─č─▒da belirtece─čimiz amaçlarla kullan─▒labilecektir.

 

Ki┼čisel Verileriniz ┼×u Amaçlarla ─░┼členebilecektir;

 

 • ─░┼čin bir parças─▒ olarak sizinle ve ba┼čkalar─▒yla ileti┼čim kurmak.
 • Size hizmet ┼čartlar─▒m─▒zdaki de─či┼čiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki de─či┼čiklikler hakk─▒nda önemli bilgileri ve di─čer idari bilgileri göndermek.
 • Kalite, e─čitim ve güvenlik iyile┼čtirmesi sa─člamak (örne─čin, ileti┼čim numaralar─▒m─▒za yap─▒lan kaydedilen veya izlenen telefon görü┼čmeleri ile ilgili)
 • ┼×ikâyetleri çözmek ve veri eri┼čim veya düzeltme taleplerini i┼čleme almak.
 • Ürün ve hizmetlerimize ili┼čkin bilgi taleplerinizin kar┼č─▒lanmas─▒.
 • Kara para aklamay─▒ önleme ve terör kar┼č─▒t─▒ yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin d─▒┼č─▒ndakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlar─▒ndan (ikamet ülkenizin d─▒┼č─▒ndakiler de dahil) gelen talepleri yan─▒tlamak.
 • Altyap─▒m─▒z─▒ ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi i┼člem sistemleri; veriler ve internet sitesi bar─▒nd─▒rma; i┼č devaml─▒l─▒─č─▒ ve kay─▒tlar, belge ve bask─▒ yönetimi ile ba─člant─▒l─▒ olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal haklar─▒ belirlemek ve bunlar─▒ savunmak; faaliyetlerimizi veya i┼č ortaklar─▒m─▒z─▒n faaliyetlerini, haklar─▒m─▒z─▒, gizlili─čimizi, güvenli─čimizi veya mal─▒m─▒z─▒ ve/veya sizin veya ba┼čkalar─▒n─▒n bu say─▒lan varl─▒klar─▒n─▒ korumak ve kullan─▒labilir çareleri uygulamak veya zarar─▒m─▒z─▒ s─▒n─▒rland─▒rmak.
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar ara┼čt─▒rmas─▒ ve analizi yürütmek.
 • Yar─▒┼čmalara, ödül çekili┼člerine ve benzeri promosyonlara kat─▒lman─▒z─▒ sa─člamak ve bu aktiviteleri yönetmek.
 • Sosyal medya payla┼č─▒m fonksiyonunu kolayla┼čt─▒rmak.
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi ki┼čiselle┼čtirmek.

 

 

─░┼členen Ki┼čisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktar─▒labilece─či

 

Toplanan ki┼čisel verileriniz; ┼×irketimiz ve ┼×irketimizle i┼č ili┼čkisi içerisinde olan ki┼čilerin hukuki ve ticari güvenli─činin temini; ┼×irketimiz taraf─▒ndan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydaland─▒rmak için gerekli çal─▒┼čmalar─▒n i┼č birimlerimiz taraf─▒ndan yap─▒lmas─▒; ┼×irketimiz taraf─▒ndan sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin be─čeni, kullan─▒m al─▒┼čkanl─▒klar─▒ ve ihtiyaçlar─▒na göre özelle┼čtirilerek sizlere önerilmesi ┼×irketimizin ticari ve i┼č stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas─▒ ile ┼×irketimizin insan kaynaklar─▒ politikalar─▒n─▒n yürütülmesinin temini amaçlar─▒yla, i┼č ortaklar─▒m─▒za, tedarikçilerimize, hissedarlar─▒m─▒za, grup ┼čirketlere, kanunen yetkili kamu kurumlar─▒ ve özel ki┼čilere, KVKK’n─▒n 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ki┼čisel veri i┼čleme ┼čartlar─▒ ve amaçlar─▒ çerçevesinde aktar─▒labilecektir.

 

┼×irketimizce hizmet/destek/dan─▒┼čmanl─▒k al─▒nan ya da i┼č birli─či yap─▒lan ya da proje/program/finansman orta─č─▒ olunan yurtd─▒┼č─▒ kurum ve kurulu┼člara, yabanc─▒ gerçek veya tüzel ki┼čilere aç─▒k r─▒za vermeniz halinde aktar─▒labilecektir.

 

Ödemenizi kredi/banka kart─▒ ile yapman─▒z halinde kredi/banka kart─▒ bilgilerinizi, ┼čirket taraf─▒ndan kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kurulu┼ču vb. hizmeti sa─člayan üçüncü ki┼čilere aktarmaktay─▒z.

 

Ki┼čisel verilerinizi ancak i┼čbu Ayd─▒nlatma Metnin’de  ve/veya aç─▒k r─▒za gerekli oldu─ču hallerde R─▒za Metninde  belirtilen amaçlar do─črultusunda üçüncü ki┼čilere aktar─▒labilecektir. Ki┼čisel verileriniz, yasal mevzuat ve aç─▒k r─▒zan─▒z d─▒┼č─▒nda 3. Ki┼čilerle kesinlikle payla┼č─▒lmaz.

 

Ki┼čisel Veri Toplaman─▒n Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

 

Ki┼čisel verileriniz ┼×irketimiz taraf─▒ndan farkl─▒ kanallarla ve farkl─▒ hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amac─▒yla toplanmaktad─▒r.

 

 • Taraf─▒m─▒za ba┼čvuran, ba┼čvurucu ilgili ki┼činin ki┼čisel verilerini, ki┼čisel verileriniz www.kappa-tr.com  web sitemizde yer alan ba┼čvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik yolla toplanmaktad─▒r.

 

 • Çal─▒┼čan adaylar─▒m─▒z─▒n ki┼čisel verilerini dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda ise kâ─č─▒t üzerinde toplanmaktad─▒r.

 

 • Çal─▒┼čanlar─▒m─▒z─▒n ki┼čisel verilerini, dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâ─č─▒t üzerinde ve kapal─▒ devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü al─▒nmas─▒ yoluyla toplamaktay─▒z.

 

 • ─░nternet sitesi ziyaretçilerimizin ki┼čisel verilerini otomatik yollarla www.kappa-tr.com adresi ve uzant─▒lar─▒nda kullan─▒lan çerezler (cookie) vas─▒tas─▒yla da toplanmaktad─▒r.  Çerez politikam─▒za ilgili adresinden ula┼čabilirsiniz.

 

 • Mü┼čterilerimizin ki┼čisel verilerini dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda ise kâ─č─▒t üzerinde ve otomatik yollarla www.kappa-tr.com adresi ve uzant─▒lar─▒nda kullan─▒lan çerezler (cookie) vas─▒tas─▒yla toplanmaktad─▒r. Çerez politikam─▒za ilgili adresinden ula┼čabilirsiniz.

 

┼×irket ki┼čisel veri i┼čleme ┼čartlar─▒ kapsam─▒na girmeyen herhangi bir ki┼čisel veri i┼čleme faaliyetinde bulunmamaktad─▒r.

KVKK’da yer alan ki┼čisel veri i┼čleme ┼čartlar─▒ ┼čunlard─▒r;

 • ─░lgili ki┼činin aç─▒k r─▒zas─▒n─▒n bulunmas─▒,
 • Kanunlarda aç─▒kça öngörülmesi,
 • Fiili imkâns─▒zl─▒k nedeniyle r─▒zas─▒n─▒ aç─▒klayamayacak durumda bulunan veya r─▒zas─▒na hukuki geçerlilik tan─▒nmayan ki┼činin kendisinin ya da bir ba┼čkas─▒n─▒n hayat─▒ veya beden bütünlü─čünün korunmas─▒ için zorunlu olmas─▒,
 • Bir sözle┼čmenin kurulmas─▒ veya ifas─▒yla do─črudan do─čruya ilgili olmas─▒ kayd─▒yla sözle┼čmenin taraflar─▒na ait ki┼čisel verilerin i┼členmesinin gerekli olmas─▒,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülü─čünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas─▒,
 • Veri sahibinin kendisi taraf─▒ndan alenile┼čtirilmi┼č olmas─▒,
 • Bir hakk─▒n tesisi, kullan─▒lmas─▒ veya korunmas─▒ için veri i┼člemenin zorunlu olmas─▒,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayd─▒yla, veri sorumlusunun me┼čru menfaatleri için veri i┼členmesinin zorunlu olmas─▒.

Özel nitelikli ki┼čisel veriler için de temel i┼čleme ┼čart─▒ aç─▒k r─▒zad─▒r ve ┼×irket temelde özel nitelikli ki┼čisel veri i┼čleme amac─▒ gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gere─či i┼člememiz gereken veya aç─▒k r─▒zan─▒z ile onay verdi─činiz özel nitelikli ki┼čisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak i┼členmektedir.

KVKK’da özel nitelikli ki┼čisel verilerin i┼členebilmesi için say─▒lan ┼čartlar ┼čunlard─▒r;

 • ─░lgili ki┼činin aç─▒k r─▒zas─▒n─▒n bulunmas─▒,
 • Sa─čl─▒k ve cinsel hayat d─▒┼č─▒ndaki özel nitelikli ki┼čisel veriler için kanunlarda aç─▒kça öngörülmesi,

Sa─čl─▒k ve cinsel hayata ili┼čkin ki┼čisel veriler ise ancak,

 • Kamu sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒,
 • Koruyucu hekimlik,
 • T─▒bbî te┼čhis,
 • Tedavi ve bak─▒m hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sa─čl─▒k hizmetleri ile finansman─▒n─▒n planlanmas─▒ ve yönetimi amac─▒yla,
 • S─▒r saklama yükümlülü─čü alt─▒nda bulunan ki┼čiler veya yetkili kurum ve kurulu┼člar taraf─▒ndan ilgilinin aç─▒k r─▒zas─▒ aranmaks─▒z─▒n i┼členebilir.

 

Bir ki┼čisel veri i┼čleme faaliyetini hukuka uygun k─▒lan bir veya birden fazla ki┼čisel veri i┼čleme ┼čart─▒ ayn─▒ anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlar─▒m─▒z─▒ gerçekle┼čtirebilmek için yukar─▒da belirtti─čimiz verilerinizin i┼členmesi gere─či has─▒l olmaktad─▒r. ┼×irketimize, kimlik bilgileri aktar─▒l─▒rken asl─▒nda i┼čleme amaçlar─▒m─▒z dahilinde olmayan veriler de taraf─▒m─▒za aktar─▒labilmektedir. ─░dari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her ko┼čulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktad─▒r. Bu halde, söz konusu verilerin i┼členmesi amac─▒yla aç─▒k r─▒zan─▒za ba┼čvurmak gerekmektedir.

 

Ki┼čisel Verilerin Saklanmas─▒

 

┼×irket, ki┼čisel verileri i┼člendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi oldu─ču yasal mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, ┼×irket öncelikle ilgili mevzuatta ki┼čisel verilerin saklanmas─▒ için bir süre öngörülüp öngörülmedi─čini tespit etmekte, bir süre belirlenmi┼čse bu süreye uygun davranmaktad─▒r. Yasal bir süre mevcut de─čil ise ki┼čisel veriler i┼člendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmakta ve her halükârda yukar─▒daki me┼čru amaçlar ortadan kalkmad─▒─č─▒ müddetçe i┼člemektedir.

 

─░lgili Ki┼činin Kvkk’n─▒n 11. Maddesinde Say─▒lan Haklar─▒

 

Ki┼čisel veri sahipleri olarak, haklar─▒n─▒za ili┼čkin taleplerinizi, i┼čbu Ayd─▒nlatma Metni’nde a┼ča─č─▒da düzenlenen yöntemlerle ┼×irketimize iletmeniz durumunda ┼×irketimiz talebin niteli─čine göre talebi en k─▒sa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçland─▒racakt─▒r. Ancak, Ki┼čisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, ┼×irketimiz taraf─▒ndan belirlenen tarifedeki ücret al─▒nacakt─▒r. Bu kapsamda ki┼čisel veri sahipleri;

 • Ki┼čisel veri i┼členip i┼členmedi─čini ö─črenme,
 • Ki┼čisel verileri i┼členmi┼čse buna ili┼čkin bilgi talep etme,
 • Ki┼čisel verilerin i┼členme amac─▒n─▒ ve bunlar─▒n amac─▒na uygun kullan─▒l─▒p kullan─▒lmad─▒─č─▒n─▒ ö─črenme,
 • Yurt içinde veya yurt d─▒┼č─▒nda ki┼čisel verilerin aktar─▒ld─▒─č─▒ üçüncü ki┼čileri bilme,
 • Ki┼čisel verilerin eksik veya yanl─▒┼č i┼členmi┼č olmas─▒ hâlinde bunlar─▒n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap─▒lan i┼člemin ki┼čisel verilerin aktar─▒ld─▒─č─▒ üçüncü ki┼čilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’n─▒n ve ilgili di─čer kanun hükümlerine uygun olarak i┼členmi┼č olmas─▒na ra─čmen, i┼členmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas─▒ hâlinde ki┼čisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap─▒lan i┼člemin ki┼čisel verilerin aktar─▒ld─▒─č─▒ üçüncü ki┼čilere bildirilmesini isteme,
 • ─░┼členen verilerin münhas─▒ran otomatik sistemler vas─▒tas─▒yla analiz edilmesi suretiyle ki┼činin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç─▒kmas─▒na itiraz etme,
 • Ki┼čisel verilerin kanuna ayk─▒r─▒ olarak i┼členmesi sebebiyle zarara u─čramas─▒ hâlinde zarar─▒n giderilmesini talep etme haklar─▒na sahiptir.

 

Haklar─▒n─▒z─▒ Nas─▒l Kullanabilirsiniz?

 

http://www.kappa-tr.com/kvkkilgilikisibasvuruformu ba─člant─▒s─▒n─▒ kullanarak indirebilece─činiz “ba┼čvuru formu”nu talebiniz/┼čikâyetiniz do─črultusunda doldurarak, söz konusu formu  [email protected] adresi üzerinden taraf─▒m─▒za iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak “  Abbasa─ča Mah. Y─▒ld─▒z Cad. Sungurlar ─░┼č Merkezi Blok No: 45a Be┼čikta┼č /─░stanbul  adresine kargo/posta vas─▒tas─▒yla gönderebilirsiniz.

 

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak taraf─▒m─▒za iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gere─čince, talebiniz en geç 30 gün içinde de─čerlendirilecek ve taraf─▒n─▒za konuyla ilgili bilgi verilecektir. E─čer talebiniz kabul edilirse, gerekli i┼člemler derhal veri sorumlusu ┼×─░RKET taraf─▒ndan yerine getirilecektir. 

Talepler kural olarak ücretsiz kar┼č─▒lan─▒r ancak, talebin gere─čini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Ba┼čvuru Usul ve Esaslar─▒ Hk. Tebli─č” madde 7’de öngörülen; “─░lgili ki┼činin ba┼čvurusuna yaz─▒l─▒ olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret al─▒nmaz. 10 sayfan─▒n üzerindeki her sayfa için 1 TL i┼člem ücreti al─▒nabilir. Ba┼čvuruya cevab─▒n CD, flash bellek gibi bir kay─▒t ortam─▒nda verilmesi halinde veri sorumlusu taraf─▒ndan talep edilebilecek ücret kay─▒t ortam─▒n─▒n maliyetini geçemez.” Hükmü gere─čince ┼×─░RKET taraf─▒ndan ücret istenebilecektir.

 

Ki┼čisel Verilerin Güvenli─čine ─░li┼čkin Tedbirler

 

┼×irket, i┼člemekte oldu─ču ki┼čisel verilerin gizlili─činin ve güvenli─činin sa─članmas─▒ konusunda, köklü bir ┼×irket olman─▒n da verdi─či sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni sa─člamaktad─▒r. ┼×irket, ilgili mevzuat─▒n─▒n gereklilikleri yan─▒nda Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu çerçevesinde veri gizlili─činin ve güvenli─činin sa─članmas─▒ için de gereken teknik ve idari tedbirlerini makul düzeyde almaktad─▒r. Söz konusu idari ve teknik güvenlik tedbirleriyle birlikte ki┼čisel verilerin hukuka ayk─▒r─▒ i┼členmesinin önlenmesi, ki┼čisel verilere hukuka ayk─▒r─▒ olarak eri┼čilmesinin önlenmesi ile ki┼čisel verilerin uygun güvenlik düzeyinde muhafaza edilmesi hedeflenmektedir.

 

Ki┼čisel verilerin üçüncü ki┼čiler taraf─▒ndan hukuka ayk─▒r─▒ olarak ele geçirilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyar─▒nca veri sahiplerine, Kurul’a ve di─čer ilgili kamu kurum ve kurulu┼člar─▒na bildirimde bulunacakt─▒r.

┼×irketimiz, al─▒┼čveri┼č sitelerimizden al─▒┼čveri┼č yapan kredi kart─▒ sahiplerinin güvenli─čini ilk planda tutmaktad─▒r. Kredi kart─▒ bilgileriniz hiçbir ┼čekilde sistemimizde saklanmamaktad─▒r. ─░┼člemler sürecine girdi─činizde güvenli bir sitede oldu─čunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki ┼čey vard─▒r. Bunlardan biri taray─▒c─▒n─▒z─▒n en alt sat─▒r─▒nda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfas─▒nda oldu─čunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz ┼čifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak sat─▒┼č i┼člemleri sürecine ba─čl─▒ olarak ve verdi─činiz talimat istikametinde kullan─▒l─▒r. Al─▒┼čveri┼č s─▒ras─▒nda kullan─▒lan kredi kart─▒ ile ilgili bilgiler al─▒┼čveri┼č sitelerimizden ba─č─▒ms─▒z olarak Rapid taraf─▒ndan 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile ┼čifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ula┼čt─▒r─▒l─▒r. Kart─▒n kullan─▒labilirli─či onayland─▒─č─▒ takdirde al─▒┼čveri┼če devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi taraf─▒m─▒zdan görüntülenemedi─činden ve kaydedilmedi─činden, üçüncü ┼čah─▒slar─▒n herhangi bir ko┼čulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmi┼č olur. Online olarak kredi kart─▒ ile verilen sipari┼člerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirli─či ┼čirketimiz taraf─▒ndan Kredi Kartlar─▒ Sahtekarl─▒─č─▒ 'na kar┼č─▒ denetlenmektedir. Bu yüzden, al─▒┼čveri┼č sitelerimizden ilk defa sipari┼č veren mü┼čterilerin sipari┼člerinin tedarik ve teslimat a┼čamas─▒na gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin do─črulu─čunun onaylanmas─▒ gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kart─▒ sahibi mü┼čteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir. Bilgi hatt─▒ veya mü┼čteri hizmetleri servisi bulunan ve aç─▒k adres ve telefon bilgilerinin belirtildi─či ─░nternet al─▒┼čveri┼č siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl─▒n─▒za tak─▒lan bütün konular hakk─▒nda detayl─▒ bilgi alabilir, online al─▒┼čveri┼č hizmeti sa─člayan firman─▒n güvenirli─či konusunda daha sa─čl─▒kl─▒ bilgi edinebilirsiniz. Not: ─░nternet al─▒┼čveri┼č sitelerinde firman─▒n aç─▒k adresinin ve telefonun yer almas─▒na dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Al─▒┼čveri┼č yapacaksan─▒z al─▒┼čveri┼činizi yapmadan ürünü ald─▒─č─▒n─▒z ma─čazan─▒n bütün telefon / adres bilgilerini not edin. E─čer güvenmiyorsan─▒z al─▒┼čveri┼čten önce telefon ederek teyit edin. 

 

Site Çerezleri

 

┼×irket www.kappa-tr.com websitesinde kullan─▒lan çerezlere ili┼čkin ayr─▒ bir politika belirlemi┼čtir. Çerez Politikas─▒ i┼čbu Politika’n─▒n ayr─▒lmaz bir parças─▒n─▒ te┼čkil edecek olup, ─░┼čbu Politika da yer almad─▒─č─▒ iddia edilemeyecektir. Çerez politikam─▒za ilgili adresinden ula┼čabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu

─░┼čbu Politika’da ifade edilmi┼č oldu─ču üzere ┼×irket, KVKK gere─čince veri sorumlusudur.

i.                      Veri Sorumlusu Bilgisi

Aç─▒k Ad─▒        : ASK SPOR TEKST─░L VE T─░CARET ANON─░M ┼×─░RKET─░

K─▒sa Ad─▒         : ASK

Adres             : Abbasa─ča Mah. Y─▒ld─▒z Cad. Sungurlar ─░┼č Merkezi Blok No: 45a Be┼čikta┼č                       /─░stanbul

─░. Sitesi           : www.kappa-tr.com

 

De─či┼čiklik 1   :Henüz de─či┼čiklik yap─▒lmam─▒┼čt─▒r.

 

 

Tan─▒mlar

 

Aç─▒k R─▒za

Belirli bir konuya ili┼čkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle aç─▒klanan r─▒zay─▒ ifade eder.

┼×irket

Abbasa─ča Mah. Y─▒ld─▒z Cad. Sungurlar ─░┼č Merkezi Blok No: 45a Be┼čikta┼č  adresinde mukim Ask  Spor Tekstil Ticaret Ve Anonim ┼×irketini ifade eder.

Çerez (Cookie)

Kullan─▒c─▒lar─▒n bilgisayarlar─▒na yahut mobil cihazlar─▒na kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalar─▒ndaki tercihleri ve di─čer bilgileri depolamaya yard─▒mc─▒ olan küçük dosyalard─▒r.

─░mha

Ki┼čisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun/KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 say─▒l─▒ Resmi Gazete ’de yay─▒mlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu.

Ki┼čisel Veri

Kimli─či belirli veya belirlenebilir gerçek ki┼čiye ili┼čkin her türlü bilgi.

Ki┼čisel Verilerin ─░┼členmesi

Ki┼čisel verilerin tamamen veya k─▒smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kay─▒t sisteminin parças─▒ olmak kayd─▒yla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas─▒, muhafaza edilmesi, de─či┼čtirilmesi, yeniden düzenlenmesi, aç─▒klanmas─▒, aktar─▒lmas─▒, devral─▒nmas─▒, elde edilebilir hâle getirilmesi, s─▒n─▒fland─▒r─▒lmas─▒ ya da kullan─▒lmas─▒n─▒n engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekle┼čtirilen her türlü i┼člem.

Kurul

Ki┼čisel Verileri Koruma Kurulu.

Politika

┼×irket taraf─▒ndan olu┼čturulan ki┼čisel veri koruma politikas─▒.

Veri Kay─▒t Sistemi

Ki┼čisel verilerin belirli kriterlere göre yap─▒land─▒r─▒larak i┼člendi─či kay─▒t sistemi.

Veri Sahibi/─░lgili Ki┼či

Ki┼čisel verisi i┼členen gerçek ki┼či.

Veri Sorumlusu

Ki┼čisel verilerin i┼čleme amaçlar─▒n─▒ ve vas─▒talar─▒n─▒ belirleyen, veri kay─▒t sisteminin kurulmas─▒ndan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel ki┼či.

 

Anasayfa
Kategoriler
Sepetim (0)
Üye Ol
Giri┼č Yap─▒n